La Grècia antiga ens ha fet arribar notícia d’alguns sistemes antics de comunicació que s’hi van utilitzar. Així, el dramaturg Èsquil, a la tragèdia Agamèmnon, ens exposa que quan el rei de Micenes, Agamèmnon, va partir des del seu palau ubicat a Micenes (punt B al gràfic) cap a la guerra de Troia (punt A al gràfic), situada a més de 400 Km de distància de Micenes, distància força considerable per l’època.

Agamèmnon va voler calmar el patiment de la seva esposa, Clitemnestra assegurant-li que li faria arribar la notícia de la victòria sobre els troians tan aviat aquesta es produís. Per fer-ho va establir una cadena de relleus visuals, establerts en punts elevats convenientment triats entre Troia i Micenes, de forma que mitjançant fogates enceses es pogués fer arribar a Micenes la notícia de la victòria en el mínim temps possible.

Algun autor ha posat en dubte la viabilitat d’aquesta comunicació concreta, però, independentment que aquesta comunicació es produís realment o fos fruit de la imaginació d’Èsquil, l’esment d’aquest sistema per la seva part prova que aquest sistema havia sigut utilitzat, o almenys conegut, per part dels antics grecs.